“A concert with 2 pianos“

Play: Takeo Toyama, Umitaro Abe

Sound: Hiroshi Iguchi
Lighting: Masayo Okano
Photo: Ryo Mitamura

2018.8.18 at Clematis no oka